Chúng ta sử dụng Họ đệm tên thường dùng để tính 3 chỉ số này (Có thể là tên khai sinh hoặc nghệ danh/pháp danh thường dùng phổ biến của bạn).

Chúng ta sẽ đối chiếu các chữ cái trong họ đệm tên của mình tương ứng với các chữ số trong bảng sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

H O  C H I  M I N H8 6  3 8 9  4 9 5 8


Tính chỉ số sứ mệnh

Bước 1: Cộng lần lượt và rút gọn lại còn từ 1 đến 9 hoặc 11, 22, 33 các chữ số trong Họ, Đệm và Tên (Phương thức giống như tính BHDD).

Bước 2: Cộng các số rút gọn của Họ, Đệm, Tên lại với nhau, cho ra số tổng là một số có 02 chữ số.

Bước 3: Nếu số tổng vừa tính là 11, 22 hoặc 33 thì đó là kết quả cuối cùng (Số NLTN của bạn). Còn nếu ra 1 số khác, ta tiếp tục cộng tổng của 02 chữ số đó lại với nhau, cho ra kết quả từ 1 đến 9 hoặc 11. Đó sẽ là kết quả cuối cùng, chính là số NLTN của bạn.

Trong VD Bác Hồ:

Số rút gọn Họ của Bác Hồ là 8 + 6 = 14; Tiếp tục cộng rút gọn

1 + 4 = 5

Số rút gọn Đệm của Bác Hồ là 3 + 8 + 9 = 20; Tiếp tục cộng rút

gọn 2 + 0 = 2

Số rút gọn Tên của Bác Hồ là 4 + 9 + 5 + 8 = 26; Tiếp tục cộng

rút gọn 2 + 6 = 8

Tổng của các số rút gọn là 5 + 2 + 8 = 15; Tiếp tục cộng rút gọn

1 + 5 = 6

Tính chỉ số linh hồn

Bước 1: Cộng lần lượt và rút gọn lại còn từ 1 đến 9 hoặc 11, 22, 33 các chữ số là NGUYÊN ÂM (A, E, I, O, U) trong Họ, Đệm và Tên (Phương thức giống như tính NLTN).

Bước 2: Cộng các số rút gọn NGUYÊN ÂM của Họ, Đệm, Tên lại với nhau, cho ra số tổng là một số có 02 chữ số.

Bước 3: Nếu số tổng vừa tính là 11, 22 hoặc 33 thì đó là kết quả cuối cùng (Số ĐLBT của bạn). Còn nếu ra 1 số khác, ta tiếp tục cộng tổng của 02 chữ số đó lại với nhau, cho ra kết quả từ 1 đến 9 hoặc 11. Đó sẽ là kết quả cuối cùng, chính là số ĐLBT của bạn.

LƯU Ý: Với trường hợp của chữ “Y”

Chữ “Y” được dùng để tính ĐLBT trong trường hợp đứng đầu,

đứng một mình hoặc đứng ngay sau một phụ âm (VD: Yến, Ý, Ly, My)

Chữ “Y” được dùng để tính NC nếu đứng kẹp giữa hoặc đứng sau

một nguyên âm khác (VD: Nguyễn Duy Quý)

Trong VD Bác Hồ:

Số rút gọn Họ của Bác Hồ là 6 (Chữ O)

Số rút gọn Đệm của Bác Hồ là 9 (Chữ I)

Số rút gọn Tên của Bác Hồ là 9 (Chữ I)

Tổng của các số rút gọn là 6 + 9 + 9 = 24; Tiếp tục cộng rút gọn

2 + 4 = 6

ĐLBT của Bác Hồ là số 6

TÍNH NHÂN CÁCH BÊN NGOÀI (NC)

Bước 1: Cộng lần lượt và rút gọn lại còn từ 1 đến 9 hoặc 11, 22, 33 các chữ số là PHỤ ÂM trong Họ, Đệm và Tên (Phương thức giống như tính NLTN).

Bước 2: Cộng các số rút gọn PHỤ ÂM của Họ, Đệm, Tên lại với nhau, cho ra số tổng là một số có 02 chữ số.

Bước 3: Nếu số tổng vừa tính là 11, 22 hoặc 33 thì đó là kết quả cuối cùng (Số NC của bạn). Còn nếu ra 1 số khác, ta tiếp tục cộng tổng của 02 chữ số đó lại với nhau, cho ra kết quả từ 1 đến 9 hoặc 11. Đó sẽ là kết quả cuối cùng, chính là số NC của bạn.

Trong VD Bác Hồ:

Số rút gọn Họ của Bác Hồ là 8 (Chữ H)

Số rút gọn Đệm của Bác Hồ là 3 + 8 = 11 (Giữ nguyên)

Số rút gọn Tên của Bác Hồ là 4 + 5 + 8 = 17; Tiếp tục cộng rút

gọn 1 + 7 = 8

Tổng của các số rút gọn là 8 + 11 + 8 = 27; Tiếp tục cộng rút

gọn 2 + 7 = 9

NC của Bác Hồ là số 9

VD: Chúng ta sẽ tính chỉ số của Bác Hồ với tên Hồ Chí Minh là tên gọi cả thế giới biết đến (Thay vì sử dụng tên khai sinh hoặc các tên khác trong thời kỳ Người hoạt động cách mạng trước năm 1942)